AlgemEnE vOOrwAArden

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting Stadskabaal

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

“Stichting Stadskabaal”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk Stichting Stadskabaal, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3811 WK) Amersfoort aan het adres Coninckstraat 58, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81239912, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;  

“Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden van Stichting Stadskabaal inclusief bijlagen;

“Consument”: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

“Evenement”: een door of namens Stichting Stadskabaal georganiseerde activiteit, daaronder begrepen maar niet beperkt tot een activiteit van muzikale en/of recreatieve aard zoals een muziekvoorstelling, concert, show, festival, uitvoering of feest, alles in de ruimste zin van het woord;

“Klant” en/of  “Bezoeker”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op een geldige wijze een Ticket heeft gekocht of verkregen zodat een Evenement kan worden bezocht. Elke bezoeker van het evenement, er komt óók een overeenkomst tot stand komt op het moment dat een persoon zijn Ticket laat scannen bij de entree van het Evenement en zichzelf zo toegang verschaft; 

“Locatie”: het gebouw, de (overdekte) ruimte), het veld, plein, terrein etc. waar het Evenement plaatsvindt, waaronder tevens wordt begrepen de parkeerplaatsen en aanlooproutes die hier aan grenzen;

“Ticket”: een door of namens Stichting Stadskabaal verstrekt (digitaal) toegangsbewijs tot een Evenement;

“Ticketing organisatie”: het door Stichting Stadskabaal ingeschakelde bedrijf om de online verkoop van Tickets via de Website te faciliteren;

“Voorverkooporganisatie”: het door Stichting Stadskabaal ingeschakelde bedrijf dat via haar eigen website Tickets (voor)verkoopt aan Klanten zodat een Evenement kan worden bezocht;

“Website”: de www.losinhetbos.live waar Klant de Tickets van Stichting Stadskabaal elektronisch kan bestellen.

Artikel 2. Identiteit van Stichting Stadskabaal

2.1 Stichting Stadskabaal: Stichting met beperkte aansprakelijkheid Stichting Stadskabaal, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
Bezoek adres: Coninckstraat 58, 3811WK Amersfoort.
E-mailadres: info@losinhetbos.live
Kamer van Koophandel-nummer: 81239912

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling van de Klant en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Stichting Stadskabaal en de Klant.

3.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing gedurende het Evenement voor alle Bezoekers van het Evenement.

3.3 Door de aankoop van een Ticket, het Evenement met een Ticket te bezoeken en/of een andere overeenkomst te sluiten met Stichting Stadskabaal, gaat de Klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden ook indien de verkrijging van een Ticket via een derde tot stand is gekomen.

3.4 Voordat de overeenkomst ter zake de koop en levering van een Ticket tussen de Klant en Stichting Stadskabaal wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden altijd raadpleegbaar op de Website.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen Stichting Stadskabaal en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant via de Website, de Ticketing organisatie of de Voorverkooporganisatie een bestelling plaatst bij Stichting Stadskabaal op basis van het aanbod van Stichting Stadskabaal, waarmee het aanbod door de Klant wordt aanvaard en de Klant voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Als de verkrijging van een Ticket via een derde tot stand is gekomen, komt er tussen de Klant en Stichting Stadskabaal een overeenkomst tot stand op het moment dat de Klant zichzelf met dit Ticket toegang verschaft tot het Evenement.

Artikel 5. Aankoop van Tickets

5.1 De Klant kan één of meerdere Tickets bestellen op de manier die wordt beschreven op de Website, door de Ticketing organisatie of de Voorverkooporganisatie.

5.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte bestelling van het Ticket tot stand te brengen. De Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. De Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail) adres te gebruiken.

5.3 Alle aanbiedingen, (programma) aankondigingen en prijsopgaven van Stichting Stadskabaal zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, en kunnen door Stichting Stadskabaal worden herroepen.

5.4 De op de Website vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief btw. Bij de bestelling van een Ticket via de Website, de Ticketing organisatie of de Voorverkooporganisatie kunnen naast de prijs voor het Ticket ook additionele servicekosten aan de Klant in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen per Evenement verschillend zijn.

5.5 Een ticket kan recht geven op extra’s. Deze extra’s zijn in het geval van Los in het Bos dat er mogelijk poncho’s en paraplu’s worden uitgedeeld. Deze extra’s worden uitgedeeld zolang de voorraad strekt, en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

5.6 Nadat de betaling van het Ticket is goedgekeurd zal Stichting Stadskabaal of de Voorverkooporganisatie de bestelling per e-mail bevestigen.

5.7 Stichting Stadskabaal treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Ook bij elektronische betaling, zal Stichting Stadskabaal passende beveiligingsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6. Tickets

6.1 Het Ticket bestaat uit een door Stichting Stadskabaal, de Ticketing organisatie of de Voorverkooporganisatie verstrekt document met barcode en/of cijfercode. Deze bar- en/of cijfercode is een unieke code en wordt per e-mail aan de Klant verstrekt. Indien de Klant het Ticket via e-mail wenst te ontvangen, dient de Klant ervoor zorg te dragen dat het Ticket op deze wijze kan worden verstrekt aan de Klant. Stichting Stadskabaal kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte Ticket noch de ontvangst van het Ticket garanderen.

6.2 Alleen door de aanschaf van een Ticket bij Stichting Stadskabaal (eventueel via de Ticketing organisatie) of de Voorverkooporganisatie heeft de Klant de garantie dat een geldig Ticket is gekocht. De bewijslast hiervan rust op de Klant.

6.3 Het Ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft eenmalig toegang tot het Evenement aan één persoon. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Klant is verstrekt, rust op de Klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging en misbruik van het Ticket.

6.4 Alleen de houder van het Ticket, die het Ticket als eerst toont bij het Evenement, krijgt toegang tot het Evenement. Stichting Stadskabaal is niet gehouden om te controleren of de houder van het Ticket tevens de rechtmatige eigenaar is.

Artikel 7. Verbod commerciële doorverkoop

7.1 Het is de Klant, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Stadskabaal, niet toegestaan om Tickets (door) te verkopen, te koop aan te bieden en/of aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Onder commercieel doeleinde wordt verstaan het doorverkopen van een ticket voor een hogere prijs dan de prijs waarvoor het ticket gekocht is.

7.2 Indien in strijd met het bepaalde in artikel 7.1 wordt gehandeld, is Stichting Stadskabaal bevoegd de Tickets ongeldig te verklaren zonder dat Stichting Stadskabaal gehouden is tot restitutie van enig bedrag. Daarnaast is Stichting Stadskabaal gerechtigd alle uit de (door) verkoop voortvloeiende schade op de Klant te verhalen.

Artikel 8. Tijdens het Evenement

8.1 Het is de Klant niet toegestaan om voedsel, glaswerk, (plastic) flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens, drugs, alcoholhoudende dranken en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of voor Klanten hinderlijke voorwerpen en/of stoffen mee te nemen naar het Evenement. Stichting Stadskabaal, de door Stichting Stadskabaal ingeschakeld beveiliging en de exploitant van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om de Klant bij het betreden van het Evenement te (laten) fouilleren en de Klant is verplicht, indien daarom wordt verzocht, om hieraan mee te werken. Stichting Stadskabaal en de exploitant van de Locatie behouden zich het recht voor om Klanten die geen medewerking willen verlenen aan genoemde fouillering de toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie of vergoeding van schade. Er kunnen camera’s aanwezig zijn welke opnamen maken op het terrein/de Locatie waar het Evenement plaatsvindt in verband met toezicht en veiligheid en voor commerciële doeleinden.

8.2 De Klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd Ticket zowel voor aanvang als tijdens het Evenement. De Klant is verplicht om op verzoek van Stichting Stadskabaal of de exploitant van de Locatie, zijn Ticket te tonen. Stichting Stadskabaal en de exploitant van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om de Klant bij een Evenement de toegang tot de Locatie te weigeren indien zou blijken dat het Ticket niet is verkregen via Stichting Stadskabaal, via de Website of via andere door Stichting Stadskabaal geautoriseerde verkoopkanalen, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie of vergoeding van schade.

8.3 De Klant is verplicht om zich op eerste verzoek van Stichting Stadskabaal of de exploitant van de Locatie, zowel voor aanvang als tijdens het Evenement te legitimeren.

8.4 Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Stadskabaal op een professionele en/of commerciële manier foto-, film-, geluids en of andere opnameapparatuur bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Stadskabaal en de exploitant van de Locatie te gebruiken. Het overnemen uit en/of kopiëren van het programmaboekje, flyers, posters of andere drukwerken met betrekking tot het Evenement is eveneens verboden. Indien en voor zover genoemde apparatuur desondanks wordt aangetroffen, behouden Stichting Stadskabaal en de exploitant van de Locatie zich te allen tijde het recht voor om afgifte te vorderen van meergenoemde apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Klant in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Klant de (verdere) toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het Ticket.

8.5 Stichting Stadskabaal behoudt zich te allen tijde het recht voor om Klanten die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot de Locatie te ontzeggen.

8.6 Stichting Stadskabaal behoudt zich het recht voor om van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. De Klant verklaart zich bereid en akkoord hiermee en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn/haar portret in het kader van openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen. Klanten en/of andere personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

8.7 De Klant dient zich als een goed en ordelijke bezoeker van het Evenement te gedragen en zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Stichting Stadskabaal, de exploitant van de Locatie en/of ander bevoegd gezag op de Locatie. Stichting Stadskabaal behoudt zich het recht voor om de Klant de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van de Locatie te verwijderen, indien Stichting Stadskabaal en/of de exploitant van de Locatie en/of ander bevoegd gezag dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de orde tijdens het Evenement, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie of vergoeding van schade.

8.8 Op de Locatie geldt een algeheel rookverbod, roken kan worden gedaan in de daartoe aangewezen ruimten. De Klant is gehouden zich aan dit rookverbod te houden. Stichting Stadskabaal is bevoegd ingeval van overtreding van dit rookverbod door de Klant, deze de Klant de (verdere) toegang tot het Evenement en/of de Locatie te ontzeggen, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie of vergoeding van schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Klant geheel op eigen risico. Stichting Stadskabaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of verband houdende met genoemd betreden of bijwonen van het Evenement, zoals gehoorschade, zichtschade en/of ander lichamelijk letsel en/of schade aan goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding, al dan niet toegebracht door andere bezoekers van het Evenement en/of diefstal van bezittingen van de Klant. Het gebruik van een kluisje op het Evenement is geheel op eigen risico van de Klant.

9.2 Stichting Stadskabaal is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Stichting Stadskabaal toe te rekenen tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van Stichting Stadskabaal is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Stichting Stadskabaal in het betreffende geval uitkeert. In het geval de verzekeraar van Stichting Stadskabaal – om welke reden ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Stichting Stadskabaal, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, is beperkt tot maximaal een bedrag van € 1.000,- per Klant per jaar. Onder Direct schade wordt alleen verstaan zaakschade en letselschade. Alle overige schade (indirecte schade) zoals gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.3 Schade waarvoor Stichting Stadskabaal aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 week na afloop van het Evenement schriftelijk gemeld te worden aan Stichting Stadskabaal, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Klant aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.

9.4 Stichting Stadskabaal is nimmer aansprakelijk jegens de Klant voor fouten, gebrekkige informatie of gegevens op de Website.

9.5 Indien Stichting Stadskabaal direct of indirect ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van Stichting Stadskabaal ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten en is Stichting Stadskabaal niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen.

9.6 Stichting Stadskabaal streeft ernaar het programma en/of line-up van het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema uit te voeren. Stichting Stadskabaal is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen / wijzigingen van het tijdschema en/of line-up en voor de eventuele schade die daardoor voor de Klant of derden mocht ontstaan. Afwijkingen of wijzigingen in het programma en/of line-up, die plaatsvinden na aankoop van het Ticket, geven Klant ook geen recht op het ongedaan maken van de koop en (gedeeltelijke) restitutie van de aankoopprijs. Stichting Stadskabaal is voorts ook niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze waarop artiesten/acts hun bijdrage aan het programma uitvoeren.

9.7 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet en/of bewuste roekeloosheid van Stichting Stadskabaal en/of haar leidinggevende ondergeschikten vrijwaart de Klant Stichting Stadskabaal tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofden ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of rente, verband houdend met of voorvloeiend uit een handelen of nalaten van de Klant, schending van deze voorwaarden en/of enige andere rechten van derden.

9.8 Wie deze voorwaarden niet naleeft, wordt onmiddellijk de toegang tot de Locatie geweigerd of verwijderd. Er wordt geen terugbetaling gedaan. Stichting Stadskabaal behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren voor meerdere edities van het Evenement die door Stichting Stadskabaal en zij verbonden ondernemingen worden georganiseerd, afhankelijk van de aard van het niet-naleven van deze Algemene Voorwaarden.

9.9 Stichting Stadskabaal kan niet gehouden worden tot enige vergoeding op het moment dat pendelbussen niet aankomen dan wel met vertraging aankomen op de plaats van bestemming.

9.10 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste alle (rechts)personen waarvan Stichting Stadskabaal en diens toeleveranciers zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken alsmede de gevolgen hiervan, voorzien of niet-voorzien, waarop Stichting Stadskabaal geen invloed kan uitoefenen en waardoor Stichting Stadskabaal niet in staat is haar verplichtingen na te komen dan wel waardoor het voor Stichting Stadskabaal dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Stichting Stadskabaal verwacht kan worden. Werkstakingen in het bedrijf van Stichting Stadskabaal of van derden dienen in ieder geval daaronder te worden begrepen, alsook ziekte of terugtrekking van een artiest, extreme weersomstandigheden, optreden van politie en/of brandweer, stakingen, terroristische dreigingen, epidemieën, pandemieën, beperkende overheidsmaatregelen etc.

10.2 In geval van overmacht heeft Stichting Stadskabaal het recht het Evenement te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Stichting Stadskabaal is niet aansprakelijk voor de eventuele schade van de Klant die hierdoor is ontstaan.

10.3 Uitsluitend als het Evenement als gevolg van overmacht volledig wordt geannuleerd, zal Stichting Stadskabaal de aankoopprijs van het Ticket (zoals vermeld op het Ticket) aan de Klant restitueren. De Klant heeft alleen recht op restitutie indien de Klant het Ticket heeft aangeschaft bij Stichting Stadskabaal, via de Ticketing organisatie of de Voorverkooporganisatie.

10.4 Indien het Evenement als gevolg van overmacht wordt geannuleerd nadat het is aangevangen, is Stichting Stadskabaal slechts gehouden tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de aankoopprijs van het Ticket.

10.5 Volledige of gedeeltelijke restitutie zal in beginsel plaatsvinden binnen een redelijke termijn nadat het Evenement door Stichting Stadskabaal is geannuleerd en na overhandiging door de Klant van een geldig en onbeschadigd Ticket voor het (geannuleerde) Evenement, waaruit tevens blijkt dat deze direct door de Klant is gekocht. Additionele (service)kosten en/of schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de Klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement.

10.6 Indien het Evenement als gevolg van overmacht door Stichting Stadskabaal wordt verplaatst naar een andere datum blijft het Ticket geldig op die nieuwe datum. Mocht de Klant het Evenement op die nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken, dan is hij gerechtigd het Ticket in te leveren bij Stichting Stadskabaal tegen restitutie van de aankoopprijs van het Ticket. Op deze restitutie zijn de voorwaarden uit artikel 10.5 tevens van toepassing. Daarnaast geldt dat restitutie alleen plaatsvindt indien Klant tijdig, dat wil zeggen binnen de termijn zoals is aangegeven op de Website, zijn Ticket aan Stichting Stadskabaal overlegt.

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige (stilstaand of bewegend)

11.2 Op het evenement mogen door de Klant geen geluidsopnames en/of videoopnames worden gemaakt voor commerciële doeleinde. Dit recht is voorbehouden aan Stichting Stadskabaal.

11.3 Voor ieder gebruik geldt dat de regels uit de Auteurswet en andere wetten van intellectuele eigendom steeds onverkort gelden en voorgaan op deze gebruiksregels:
a) het is de Klant slechts toegestaan een normaal privé gebruik van een product te maken nadat de Klant daarvoor op normale, op de Website aangegeven wijze voor heeft betaald. Iedere handeling van de Klant waarbij de betalingswijze wordt omzeild, veranderd of anderszins wordt vermeden is verboden. Het is de Klant verboden een download of enig ander materiaal van de Website anderszins te reproduceren, te veranderen, te uploaden, in het openbaar af te spelen, tentoon te stellen, ter beschikking te stellen aan derden, uit te voeren, (door) te verkopen, te misbruiken etc., daar al deze handelingen zijn voorbehouden aan de rechthebbenden. Het is de Klant verboden software, bestanden of betalingsprocédés aan te passen, te omzeilen, te ont- of te versleutelen of te verstoren.
b) toegestaan is het normale gebruik door de Klant van enig Product bestand dat deze rechtmatig heeft aangeschaft, volgens de procedures als aangegeven op de Website. Het is toegestaan om van (muziek)bestanden die volgens de regels zijn gedownload en aangekocht een privé-kopie te maken, een kopie op een andere computer te maken, echter dit alles uitsluitend voor eigen en niet commercieel gebruik. Het is onder geen beding toegestaan kopieën aan derden ter beschikking te stellen.
c) tot de beschermde onderdelen van de Website behoren expliciet tevens de wijze van beveiliging als aangebracht in software.
d) de levering van enig door de Klant aangeschaft bestand behelst geen enkele overdracht of licentie van een recht aan de Klant tot promotie of exploitatie ten aanzien van dat bestand. Bij een geconstateerde overtreding van een Klant van de wettelijke regels behoudt Stichting Stadskabaal zich het recht voor hiervan de rechthebbende op de hoogte te stellen, die juridische actie zal kunnen instellen jegens de Klant.

Artikel 12. Consumptiemunten

12.1 Consumptiemunten gekocht tijdens een Evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende Evenement. Stichting Stadskabaal is na afloop van het Evenement nimmer verplicht om tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten over te gaan. (De locatie van) Het Evenement kan afwijkende methoden hanteren, bijvoorbeeld een cashless systeem. Als een locatie van het Evenement een afwijkende methode hanteert, zijn de algemene voorwaarden van de locatie van toepassing met betrekking tot de betaalmogelijkheden tijdens en na het Evenement. Deze kunnen afwijken van hetgeen gesteld in dit artikel van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 13. Lockers

13.1 Stichting Stadskabaal kan ervoor kiezen om de Klant de mogelijkheid te bieden een kluisje te huren op het Evenement. Een kluisje is een opslagruimte voor voorwerpen, kleding, tassen van de klant, waarvoor de Klant een persoonlijke sleutel en/of code ontvangt. Met deze sleutel/code kan de Klant het kluisje openen en sluiten. Op het gebruik van het kluisje door de Klant kunnen additionele algemene voorwaarden (van een derde partij) van toepassing zijn, waarmee de Klant instemt op het moment van huren van het kluisje. Stichting Stadskabaal houdt zich niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal en/of het gebruik door een ander van de persoonlijke sleutel/code. Zodoende dient de Klant de sleutel/code te allen tijde bij zich en voor zich te houden en wordt de Klant aangeraden geen waardevolle spullen in het kluisje op te bergen. Ook wordt aangeraden indien er een code wordt gebruikt deze code niet dezelfde code te maken al van enig betaalmiddel en/of telefoon.

Artikel 14. Leeftijdsgrens

14.1 De minimum/maximum leeftijd voor toegang tot het Evenement wordt aangegeven bij verkoop/op het Ticket. Op deze regel wordt geen uitzondering gemaakt.

14.2 Stichting Stadskabaal zal de toegang tot het festival ontzeggen als bijvoorbeeld uit de identiteitscontrole blijkt dat de Klant niet de vereiste leeftijd heeft. De Evenementen kunnen worden bezocht voor iedereen met een minimum leeftijd van 18 jaar. Iedereen onder de leeftijd van 18 jaar moet altijd onder begeleiding van een ouder, voogd en/of andere volwassene.

Artikel 15. Wijziging of aanvulling Algemene Voorwaarden

15.1 Stichting Stadskabaal is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele versie wordt gepubliceerd op de Website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden vanaf de datum van publicatie op de Website.

15.2 Indien de wijziging en/of aanvulling van de Algemene Voorwaarden de rechten en/of verplichtingen van de Klant op significante wijze beïnvloedt, zal Stichting Stadskabaal de Klant hiervan per e-mail op de hoogte brengen. Indien de Klant tevens Consument is, heeft de Klant in een dergelijk geval de bevoegdheid de overeenkomst met Stichting Stadskabaal (tot koop en levering van het Ticket) te ontbinden.

Artikel 16. Nadere gebruiksregels

16.1 De bezoekers van de Website en/of Klanten van het Evenement zijn steeds verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of wijzigingen daarvan en eventuele aanwijzingen en gebruiksregels van Stichting Stadskabaal zoals die zijn gepubliceerd op het Evenementen- en/of Locatie en/of de Website.

16.2 Voor zover de bezoeker van de Website en/of Klanten van het Evenement zich niet en/of niet volledig en/of tijdig aan de gebruiksregels heeft gehouden kan Stichting Stadskabaal, afhankelijk van de concrete omstandigheden, haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verschuldigd te zijn dan wel nakoming vorderen.

16.3 De Klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van Stichting Stadskabaal, de vervoerder die het pendelverkeer uitvoert, de beheerder van de parkeerplaatsen, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden.

16.4 Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de Klant door het ordepersoneel.

16.5 Voor ieder Evenement kunnen specifieke regels gelden voor de Locatie, welke regels ter plaatste kenbaar worden gemaakt. Zo mogelijk worden dergelijke regels ook op de Website van de betreffende Stichting Stadskabaal vooraf kenbaar gemaakt.

Artikel 17. Aanbod standhouders op een Evenement

17.1 De Klant kan op het Evenement producten en/of diensten krijgen aangeboden door derden met een stand, zoals dranken of etenswaren, merchandise artikelen of andere producten zoals zonnebrillen of kleding of aanbieders van (kermis)attracties. Hoewel Stichting Stadskabaal deze derden met zorg uitkiest, is Stichting Stadskabaal geen partij bij een overeenkomst tussen de Klant en deze derde. Stichting Stadskabaal is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiende uit het door de Klant aankopen of afnemen van een product of dienst, waaronder een (kermis)attractie van deze derde. De Klant vrijwaart Stichting Stadskabaal van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou kunnen vloeien uit een overeenkomst tussen de Klant en deze derde. De eventueel van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de derde zijn steeds opvraagbaar bij deze derde partij.

Artikel 18. Ontzeggen toegang

18.1 Stichting Stadskabaal houdt zich het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van het Evenement te verwijderen en/of de Klant over te dragen aan de politie, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement en/of er sprake is van overtreding van een artikel uit deze Algemene Voorwaarden. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van Stichting Stadskabaal een Klant een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van Stichting Stadskabaal aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere Klanten.

Artikel 19. Diversen

19.1 Stichting Stadskabaal is gerechtigd de rechten en plichten uit de Overeenkomst met de Klant door een enkele kennisgeving aan de Klant aan een derde over te dragen.

19.2 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stichting Stadskabaal in strijd mochten zijn met enige toepasselijke wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stichting Stadskabaal vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, bepaling. Dit tast de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet aan.

19.3 Stichting Stadskabaal beschikt over een klachtenprocedure, zoals vermeldt op de Website. Stichting Stadskabaal behandelt klachten van de Klant conform deze klachtenprocedure.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten/geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2 Alle geschillen die betrekking hebben op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen de Klant en Stichting Stadskabaal, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland (locatie Amsterdam).

20.3 Indien een overeenkomst is gesloten met een Consument en de in artikel 14.2 aangewezen rechter niet de volgens de wet relatief bevoegde rechter is, heeft de Klant gedurende één maand nadat Stichting Stadskabaal zich schriftelijk op artikel 14.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft beroepen, de gelegenheid om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Versie mei 2021